Algemene voorwaarden 

Zonnepanelen - versie januari 2020

 

DE ONDERGETEKENDEN:

Stichting Zayaz, statutair gevestigd te ‘s-Hertogenbosch,

hierna genoemd ‘Zayaz’,

en

huurders

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:

  • Huurder huurt van Zayaz de woonruimte aan de desbetreffende adres. in ‘s-Hertogenbosch (hierna: ‘het gehuurde’);
  • Zayaz stelt aan huurder zonnepanelen ter beschikking die worden geplaatst op het dak van het gehuurde. Deze zonnepanelen zijn roerende zaken. Voor het ter beschikking stellen van deze zaken bent u, voor de duur van deze huurovereenkomst, maandelijks aan Zayaz een vergoeding verschuldigd.
  • Ten tijde van het aangaan van deze overeenkomst kunnen er (bijvoorbeeld vanuit de overheid) stimuleringsmaatregelen gelden die aan u als huurder toekomen. Stimuleringsmaatregelen kunnen wijzigen (of zelfs worden afgeschaft). Een wijziging of afschaffing van dergelijke regelingen is niet van invloed op (uw verplichtingen in) deze overeenkomst;
  • Zayaz en de huurder leggen in deze aanvullende overeenkomst de gemaakte afspraken over de zonnepanelen vast.

Artikel 1: aantal zonnepanelen

Zayaz plaatst onderstaand aantal zonnepanelen op het dak van het gehuurde. Het aantal zonnepanelen dat geplaatst wordt op het dak van het gehuurde staat na de schouwing definitief vast.

  • 6 panelen = €11,33 servicekosten per maand
  • 8 panelen = €13,75 servicekosten per maand
  • 10 panelen = €16,13 servicekosten per maand

Artikel 2: plaatsing en onderhoud

2.1       U verleent onvoorwaardelijk uw medewerking aan door Zayaz aan de zonnepanelen (inclusief aansluiting) te plegen (onderhouds-, herstel- en vervangings) werkzaamheden. Deze medewerking bestaat er in ieder geval uit dat u Zayaz toegang verleent tot uw tuin en woning om werkzaamheden te kunnen uitvoeren en dat u voor zover noodzakelijk – op uw kosten – uw tuin en woning toegankelijk maakt voor medewerkers van Zayaz en door Zayaz ingeschakelde personen.

2.2       Het is niet toegestaan om handelingen te verrichten die schade kunnen toebrengen aan de zonnepanelen en/of negatieve invloed op de opbrengst daarvan kunnen hebben. In bijlage 1 bij deze overeenkomst is informatie opgenomen over het gebruik en de werking van de zonnepanelen. In deze bijlage zijn ook instructies opgenomen.

2.3       Zayaz kan besluiten om de zonnepanelen van uw woning te verwijderen, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) als Zayaz andere energiebesparende voorzieningen wil treffen aan uw woning. Als Zayaz de panelen verwijdert, brengt zij vanaf dat moment geen vergoeding voor het ter beschikking stellen meer van deze zonnepanelen bij u in rekening. U stemt bij voorbaat in met verwijdering of vervanging van de zonnepanelen.

Artikel 3: kosten

U betaalt met ingang van de datum waarop de zonnepanelen zijn aangesloten aan Zayaz een vaste component in de servicekosten voor het ter beschikking stellen van de zonnepanelen. De vergoeding is een vast, niet verrekenbaar bedrag. Dit bedrag is verschuldigd naast de eventueel al geldende servicekosten. U bent deze vergoeding verschuldigd in één geheel vooruit, voor de eerste van de maand.

 Als u de huurprijs voor het gehuurde betaalt via een automatische incasso, dan betaalt u deze vergoeding ook via een automatische incasso.  

Artikel 4: deze overeenkomst is voor onbepaalde looptijd

Zayaz pleegt een aanzienlijke investering voor het plaatsen van de zonnepanelen. Uw keuze om gebruik te maken van zonnepanelen is daarom definitief. Deze nadere overeenkomst is onlosmakelijk verbonden met de huurovereenkomst tussen u en Zayaz.

Artikel 5: overige bepalingen

  • U heeft van Zayaz informatie ontvangen over de zonnepanelen (het gebruik, de werking en instructies voor de huurder). Deze informatie is als bijlage 1 aan deze overeenkomst gehecht.
  • De paragraaf ‘nemen het volgende in aanmerking’ maakt deel uit van deze overeenkomst;
  • Deze overeenkomst maakt onlosmakelijk deel uit van de huurovereenkomst betreffende het gehuurde. De bepalingen uit deze huurovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden blijven gelden, behalve als in deze nadere overeenkomst iets anders is overeengekomen.