Algemene voorwaarden 

Voorwaarden zonnepanelen en hun installatie

versie maart 2020

Plaatsing van zonnestroomsysteem

 • Greenchoice bepaalt in overleg met Veluwonen hoe de zonnepanelen op uw dak komen te liggen. Hierbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van één nette rechthoek. De installateur geeft aan wat maximaal op uw dak past en wat verstandig is, gezien uw energiegebruik.
 • Als het nodig is om een extra elektrische groep in de meterkast aan te leggen en/of de hele groepenkast te vervangen, dan werkt u hieraan mee en u volgt de instructies van de installateur op. De kosten zijn voor rekening van Veluwonen.
 • De installatie wordt door de installateur en conform de aanwijzingen van de installateur aangesloten op het elektriciteitsnet waarbij in ieder geval een elektriciteitskabel door uw huis (tussen het dak en de meterkast) wordt gelegd.
 • De zonnepanelen en de installatie zijn roerende zaken en blijven eigendom van Veluwonen. U mag u deze niet weghalen.
 • Als tijdens de uitvoering blijkt dat (een deel van) de installatie niet kan worden uitgevoerd, wordt er door Veluwonen en Greenchoice samen met u naar een passende oplossing gezocht.
 • De installateur spreekt met u een datum af voor de installatie. Het kan zijn dat deze datum verzet moet worden door onvoorziene omstandigheden. Bijvoorbeeld door (doch niet uitsluitend) niet-werkbaar weer of door ziekte van de installateur.

Overeenkomst

 • Deze overeenkomst is onlosmakelijk verbonden met de huurovereenkomst die u met Veluwonen heeft gesloten.
 • De looptijd van deze overeenkomst is 20 jaar (of zoveel eerder als de huurovereenkomst met de huurder is beëindigd).

Bijdrage

 • De zonnepanelen en de installatie worden zodanig aangebracht dat ze eenvoudig - zonder beschadiging – weg te halen zijn. De panelen en de installatie worden daarom als een roerende zaak beschouwd. U betaalt een maandelijks vast bedrag via de servicekosten, tegelijk met de huurbetaling. Dit bedrag is niet verrekenbaar.
 • De betaling van de maandelijkse bijdrage start vanaf <datum>
 • De bijdrage wordt jaarlijks verhoogd met de jaarlijkse huuraanpassing in juli, voor het eerst in <jaartal>.
  Het percentage, waarmee de bijdrage wordt verhoogd, is gelijk aan het gemiddelde huurverhogingspercentage van Veluwonen.
 • De betalingsverplichting voor de maandelijkse bijdrage eindigt na 20 jaar of zoveel eerder als de huurovereenkomst met de huurder is beëindigd.
 • Veluwonen is te allen tijden, zonder opgaaf van redenen, gerechtigd de zonnepanelen en de installatie te verwijderen, waarbij uw bijdrage vanaf die datum vervalt. Denk hierbij aan situaties waarin Veluwonen het dak van de huizen ingrijpend wil renoveren, of er veel betere panelen/installaties op de markt komen die Veluwonen op de huizen wil toepassen.

Afspraken over monitoring en onderhoud, en opbrengstverwachting

 • U kunt de opbrengst van de zonnepanelen controleren via een opbrengstmeter in uw huis. Veluwonen installeert een opbrengstmeter. Deze meter heeft een eigen internetverbinding waardoor u zelf (en ook Veluwonen en Greenchoice) via de computer kunnen zien of het systeem goed functioneert.
 • Gebreken aan de installatie kunnen door u worden gemeld of door de installateur worden geconstateerd op basis van de monitoring op afstand. Monitoring op afstand vindt plaats zolang als dat door Veluwonen gewenst is. Zodra Veluwonen stopt met monitoring op afstand, bent u zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de opbrengst van de zonnepanelen en het melden van eventuele gebreken.
 • Als de zonnepanelen of de installatie niet goed werken door een gebrek, repareert de installateur dit binnen dertig dagen na melding/ Lukt dit niet, dan vergoedt Veluwonen de gemiste energieopbrengsten vanaf de datum van de constatering van het probleem (door de huurder of door het monitoringssysteem).
 • U zorgt dat de zonnepanelen en de installatie niet beschadigd raken door uw toedoen. U mag geen onderhoud verrichten aan de zonnepanelen of aan de installatie. U mag ook er geen veranderingen in aanbrengen. U moet maatregelen treffen om schade aan de zonnepanelen en de installatie te voorkomen of te beperken, indien dat voor u redelijkerwijs mogelijk is. Schoonmaken van de zonnepanelen is niet toegestaan omdat dit nauwelijks iets oplevert en vaak wel schade aan de zonnepanelen
 • U verleent Veluwonen en de installateur – na voorafgaande aankondiging - toegang tot uw huis voor noodzakelijk onderhoud aan de installatie.
 • U weet dat door groeiende bomen de zonnepanelen in de schaduw kunnen komen te liggen. En dat daardoor de opbrengst van de zonnepanelen lager kan zijn dan verwacht.
 • In 2023 komt er mogelijk een terugleversubsidie ter vervanging van de huidige salderingsregeling, waardoor uw huidige kostenvoordeel mogelijk afneemt. Veluwonen heeft u hierover geïnformeerd.

 Overige voorwaarden

 • Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de overige delen onverlet. In plaats van het nietige of vernietigde deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
 • Veluwonen heeft Greenchoice in het kader van de werving voor zonnepanelen persoonsgegevens van huurders verstrekt. Veluwonen heeft de vereiste maatregelen getroffen om te verzekeren dat de gegevens uitsluitend voor het genoemde doel door de installateur worden gebruikt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Veluwonen is jegens de huurder niet aansprakelijk voor (gevolg)schade, wind en waterschade daaronder begrepen, die door of tijdens de installatie ontstaan, behoudens in het geval er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Veluwonen. Veluwonen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, omzet- en winstderving en/of stagnatieschade), immateriële schade en/of schade veroorzaakt door hulppersonen.