Algemene voorwaarden 

Voorwaarden zonnepanelen en hun installatie

1. Plaatsing van zonnestroomsysteem
1.1 Greenchoice bepaalt samen met Poort6 hoe de zonnepanelen op uw dak komen te liggen. Hierbij gaan we zoveel mogelijk uit van één nette rechthoek. De installateur geeft aan wat maximaal op uw dak past en wat past bij uw energiegebruik.
1.2 Soms is het nodig om een extra elektrische groep in de meterkast aan te leggen en/of de hele groepenkast te vervangen. U werkt hier aan mee en volgt de instructies van de installateur op. De kosten zijn voor rekening van Poort6.
1.3 De installatie sluit de installateur aan op het elektriciteitsnet. Er loopt in ieder geval één elektriciteitskabel door uw huis: van het dak naar de meterkast.
1.4 De zonnepanelen en de rest van de installatie zijn eigendom van Poort6. U mag deze niet weghalen.
1.5 Blijkt tijdens de uitvoering dat (een deel van) de installatie niet kan worden uitgevoerd? Dan kijken Poort6 en Greenchoice samen met u naar een passende oplossing.
1.6 De installateur spreekt met u een datum af voor de installatie. Bij voorkeur bent u dan zelf thuis. Zorg er in ieder geval voor dat de installateur in de woning kan.
1.7 Het kan zijn dat de installatiedatum moet worden verzet door onvoorziene omstandigheden. Bijvoorbeeld door het weer of door ziekte van de installateur.

2. Overeenkomst
2.1 Deze overeenkomst is onlosmakelijk verbonden met de huurovereenkomst die u met Poort6 heeft gesloten. Als uw huurovereenkomst eindigt, eindigt dus ook deze overeenkomst.
2.2 De looptijd van deze overeenkomst is 25 jaar (of zoveel eerder als uw huurovereenkomst is beëindigd).
3. Bijdrage
3.1 De zonnepanelen en de rest van de installatie worden zo aangebracht dat ze eenvoudig – zonder beschadiging – weg te halen zijn. U betaalt een maandelijks vast bedrag via de servicekosten, tegelijk met de huurbetaling. Over deze vergoeding kunt u geen huurtoeslag ontvangen.
3.2 Het eerste jaar betaalt u niets.
3.3 De betaling van de maandelijkse bijdrage start de eerste hele maand exact 1 jaar na de installatiedatum.
3.4 De maandelijkse bijdrage blijft elk jaar hetzelfde en wordt dus niet verhoogd.
3.5 De betalingsverplichting voor de maandelijkse bijdrage eindigt na 25 jaar of zoveel eerder als uw huurovereenkomst is beëindigd.
3.6 Poort6 mag altijd, zonder opgaaf van redenen, de zonnepanelen en de rest van de installatie verwijderen. Denk hierbij aan situaties waarin Poort6 het dak van de huizen ingrijpend wil renoveren of er veel betere panelen/installaties op de markt komen die Poort6 op de huizen wil toepassen. Vanaf dat moment vervalt uw bijdrage.

4. Afspraken over monitoring en opbrengstverwachting
4.1 U kunt de opbrengst van de zonnepanelen controleren. Poort6 laat hiervoor een opbrengstmeter installeren in uw huis. Deze meter heeft een eigen internetverbinding waardoor u zelf (en ook Poort6 en Greenchoice) via de computer kan zien of het systeem goed functioneert.
4.2 Gebreken aan de installatie moet u melden. Daarnaast kan de installateur dit ook op afstand opmerken op basis van de monitoring. Monitoring op afstand vindt plaats zolang dat door Poort6 gewenst is. Zodra Poort6 stopt met monitoring op afstand, bent u zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de opbrengst van de zonnepanelen.
4.3 Als de zonnepanelen of de installatie niet goed werken door een gebrek, repareert de installateur dit binnen dertig dagen na melding. Lukt dit niet? Dan vergoedt Poort6 de gemiste energieopbrengsten vanaf de datum dat het probleem is opgemerkt (door u of door het monitoringssysteem).
4.4 U weet dat door groeiende bomen de zonnepanelen in de schaduw kunnen komen te liggen. Daardoor kan de opbrengst van de zonnepanelen lager zijn dan verwacht.
4.5 In 2023 gaat de huidige salderingsregeling voor het terugleveren van zonne-energie veranderen. Mogelijk neemt hierdoor uw huidige kostenvoordeel af. Poort6 en Greenchoice hebben u hierover geïnformeerd.

5. Afspraken over onderhoud en schoonmaak
5.1 U geeft Poort6 en de installateur – na voorafgaande aankondiging - toegang tot uw huis voor onderhoud aan of controles van de installatie.
5.2 U zorgt dat de zonnepanelen en de rest van de installatie niet beschadigd raken door uw toedoen.
5.3 U mag geen onderhoud verrichten aan de zonnepanelen of aan de rest van de installatie.
5.4 U mag ook geen veranderingen aanbrengen in de zonnepanelen of in de rest van de installatie.
5.5 U moet maatregelen treffen om schade aan de zonnepanelen en de rest van de installatie te voorkomen of te beperken, indien dat voor u redelijkerwijs mogelijk is.
5.6 U mag de zonnepanelen niet schoonmaken, omdat dit nauwelijks iets oplevert en vaak wel schade geeft aan de zonnepanelen.
5.7 Als Poort6 meent dat schoonmaak van de zonnepanelen toch nodig is, zal Poort6 de zonnepanelen laten schoonmaken.

6. Overige voorwaarden
6.1 In het kader van de werving voor zonnepanelen heeft Poort6 aan Greenchoice uw persoonsgegevens (emailadres, telefoonnummer) gegeven. Poort6 heeft ervoor gezorgd dat deze gegevens uitsluitend voor de werving zijn gebruikt door Greenchoice.
6.2 U machtigt Greenchoice om namens u de installatie aan te melden bij de netbeheerder. U machtigt Greenchoice ook om na te vragen bij de netbeheerder of u een nieuwe meter nodig heeft en zo ja, wat er voor nodig is om dit te realiseren.
6.3 Poort6 is tegenover u alleen aansprakelijk voor schade die door of tijdens de installatie ontstaat als gevolg van opzet of grove schuld van Poort6.