Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ZONNEPANELEN 2019

Stichting de Alliantie (hierna te noemen: verhuurder) levert zonnepanelen aan haar eigen huurders. Tussen huurder en verhuur bestaat derhalve steeds ook een huurovereenkomst voor het huren van een woning. Daarnaast zijn tussen hen afspraken gemaakt (hierna ook te noemen: de overeenkomst) over het gebruik van de zonnepanelen door huurder. Op de overeenkomst zijn deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 1 - De Zonnepanelen

1.1  Tenzij de zonnepanelen op de dag van contractsluiting reeds geplaats waren, zal verhuurder de overeengekomen zonnepanelen aan huurder beschikbaar stellen voor gebruik op de tussen hen overeengekomen dag van levering/plaatsing. Met aanvang van die dag zullen werkzaamheden worden uitgevoerd om de zonnepanelen in/op/aan de woning van huurder aan te brengen. Het voorgaande geldt tenzij het beschikbaar stellen op die dag redelijkerwijs niet mogelijk is, in welk geval de zonnepanelen beschikbaar gesteld worden op de eerst mogelijke daaropvolgende werkdag.

1.2 De zonnepanelen zijn roerend van aard (roerende zaken), ook nadat ze zijn geplaatst. De zonnepanelen vormen geen bestanddeel van de woning. De zonnepanelen zijn zodanig aangebracht dat ze eenvoudig - zonder beschadiging - te verwijderen zijn. De panelen worden voor tijdelijke duur aangebracht en zijn niet bestemd om duurzaam ter plaatse te blijven.

1.3 De zonnepanelen omvatten ook de bijbehorende infrastructuur, zoals: leidingen, de omvormer en andere onderdelen. De zonnepanelen en infrastructuur worden tezamen door verhuurder aangebracht. De infrastructuur is wel onderdeel/bestanddeel van de zonnepanelen. Indien in deze overeenkomst wordt gesproken over zonnepanelen dan wordt daarmee tevens bedoeld de bijbehorende infrastructuur, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 2 - De contractduur

2.1 De contractduur is gerelateerd aan de (financiële) levensduur van de zonnepanelen. 

2.2 De overeenkomst komt tot stand op de datum van contractsluiting en eindigt 15 jaren na de dag waarop de zonnepanelen voor het eerst zijn geleverd/geplaatst. Indien de exacte dag van plaatsing/levering niet vaststaat, dan geldt de eerste dag van de maand na de maand van plaatsing.

2.3 De overeenkomst is tussentijds niet opzegbaar, behouden andersluidende schriftelijke afspraken (hieronder).

2.4 De overeenkomst eindigt eerder dan de in lid 1 benoemde periode indien:

  1. De huurovereenkomst voor de woning tussen partijen eindigt, op het moment waarop die huurovereenkomst eindigt;
  2. Indien verhuurder stopt met de dienstverlening waarop deze overeenkomst ziet,

op het door de verhuurder schriftelijk bekend gemaakte moment;

2.5 Na het eindigen van deze overeenkomst (om welke reden dan ook) kan verhuurder een van de volgende keuzes maken:

  1. De zonnepanelen kunnen door/in opdracht van verhuurder van het dak van de woning worden verwijderd, waarbij zo nodig/mogelijk ook de aangelegde infrastructuur verwijderd wordt;
  2. Verhuurder kan van huurder verlangen dat de zonnepanelen inclusief (onderdelen van) de infrastructuur aanwezig blijven;
  3. Verhuurder kan huurder aanbieden de overeenkomst gedeeltelijk voort te zetten;
  4. Verhuurder kan de zonnepanelen ter overname aan huurder aanbieden;
  5. Verhuurder kan de zonnepanelen in gebruik geven aan de huurder;

2.6 In het geval bedoeld in artikel 2.5 onder 2 geldt dat huurder de aanwezigheid van de zonnepanelen na het einde van de overeenkomst zal toestaan zolang de huurovereenkomst voortduurt, zonder dat daarbij aanspraken ontstaan jegens verhuurder.

2.7 In het geval bedoeld in artikel 2.5 onder 4 geldt als uitgangspunt dat de zonnepanelen de status krijgen van een zelf aangebrachte voorziening in de zin van artikel 7:215 BW. Huurder wordt alsdan zelf volledig verantwoordelijk voor de zonnepanelen. Huurder doet daarbij afstand van zijn wegbreekrecht ex. artikel 7:216 BW.

Artikel 3 - De door huurder te betalen prijs

3.1 Huurder is de overeengekomen gebruiksvergoeding maandelijks verschuldigd vanaf de aanvangsdatum van deze overeenkomst.

3.2 In geval van eerste levering/plaatsing is, in afwijking van lid 1, de gebruiksvergoeding pas verschuldigd vanaf de eerste kalendermaand na de datum van feitelijke levering/plaatsing.

3.3 Huurder voldoet de te betalen gebruiksvergoeding in zijn geheel, bij vooruitbetaling, vóór de eerste van de maand door betaling van het verschuldigde bedrag via een incasso machtiging, tenzij een andere betalingswijze is afgesproken. De gebruiksvergoeding dient tegelijk met de (huur)prijs voor de woning te worden voldaan.

Artikel 4 - Verantwoordelijkheden Verhuurder

4.1  Verhuurder is verantwoordelijke voor de  correcte werking van de zonnepanelen. Daarvan is in ieder geval sprake zolang de zonnepanelen een rendement opleveren dat overeenkomt met de door de leverancier (onder diens voorwaarden) toegezegde opbrengst.

4.2 De aansprakelijkheid van verhuurder – op welke grond dan ook - voor schade veroorzaakt door of in verband met de zonnepanelen is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van verhuurder, beperkt tot uitsluitend de directe schade (waarmee bedoeld: personen- en zaakschade). De schade is beperkt tot maximaal het bedrag waartegen de verzekeraar van verhuurder voor de betreffende aansprakelijkheid dekking biedt, mits sprake is van gebruikelijke verzekering en dekking.

4.3 De zonnepanelen zijn onderhoudsvrij, verhuurder zal daaraan in principe geen periodiek of preventief onderhoud uitvoeren. In geval van door de huurder gemelde gebreken aan de zonnepanelen zal verhuurder een onderzoek instellen naar de oorzaak. Als het onderzoek daartoe aanleiding geeft, dan zal verhuurder onderhoud, herstel of vervanging uitvoeren aan (onderdelen van) de zonnepanelen.

4.4 Indien onderhoud of herstel niet leidt of (redelijkerwijs) niet kan leiden tot het correct werken van de zonnepanelen, dan kan verhuurder in plaats van onderhoud, herstel of vervanging of een verhoudingsgewijze korting geven op de gebruiksvergoeding.

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden Huurder

5.1 Huurder gebruikt de zonnepanelen voor eigen rekening en risico. Baten/opbrengsten en lasten/kosten verbonden aan het gebruik zijn voor de huurder zelf. Dat geldt ook bij wijzigingen in wet en regelgeving die daarop van invloed (kunnen) zijn.

5.2 Huurder dient zo spoedig mogelijk melding te doen aan verhuurder van gebreken aan de zonnepanelen, zoals het onvoldoende opwekken van energie, onvoldoende functioneren of storen. Verhuurder brengt (zo mogelijk) een vorm van monitoring aan, waarmee de werking van de panelen voor huurder zichtbaar en te volgen is.

5.3 Huurder dient de zonnepanelen en de infrastructuur te gebruiken als een goed huisvader. Huurder mag geen veranderingen aanbrengen of schade toebrengen aan de zonnepanelen en de infrastructuur. Huurder dient de maatregelen te treffen om schade aan de zonnepanelen, de infrastructuur en of derden te voorkomen of te beperken, indien dat voor huurder redelijkerwijs mogelijk is.